Plastyfikatory REACH

DEHP – zarejestrowany 20/09/2010

    • Substancja: Ftalan bis(2-etyloheksylu) (ftalan di(2-etyloheksylu), FDEH, DEHP)
    • Nr CAS / EC: 117-81-7 / 204-211-0

SU -       Sektor stosowania

PROC -  Kategoria procesu

PC –       Kategoria produktu

AC -       Kategoria wyrobu

ERC -     Kategoria uwolnienia do środowiska

Dodatkowa informacja

Ftalan bis(2-etyloheksylu) znajduje się w załączniku XIV rozporządzenia REACH, tj. w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (autoryzacji). Grupa Azoty ZAK S.A. przedłożył wniosek autoryzacyjny, obejmujący 2 zastosowania:

  • Formulacja DEHP w suchych mieszankach i w postaci Plastisolu. Informacja na stronie ECHA.
  • Przetwarzanie polimerów poprzez kalandrowanie, powlekanie, wytłaczanie, formowanie wtryskowe na wyroby do użytku profesjonalnego i konsumenckiego (z wyłączeniem kosmetyków, zabawek, materiałów do kontaktu z żywnością, sex zabawek, gumek, drobnych przedmiotów gospodarstwa domowego <10 cm (które mogą być wkładane do ust przez dzieci), tekstyliów/ubrań noszonych na gołe ciało). Informacja na stronie ECHA.

Wysiłek oraz czas poświęcony na opracowanie dokumentacji pozwala liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku, co z kolei umożliwi kontynuację użytkowania tej substancji po lutym 2015 r.