Alcol OXO

2-etilesanolo

2-Etyloheksanol (2-EH) jest głównym alkoholem wytwarzanym na naszej instalacji OXO.

Precyzja i doświadczenie w produkcji jest podstawą wysokiej jakości jaką cieszy się nasz 2-EH wśród odbiorców – producentów dodatków paliwowych, plastyfikatorów, akrylanów i innych produktów chemicznych.

2-EH jest zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

2-Etyloheksanol
  • Nazwa handlowa: 2-Etyloheksanol /2-EH/
  • Nazwa chemiczna: 2-Etyloheksan-1-ol
  • Prawidłowa nazwa przewozowa: nie dotyczy (nie podlega przepisom RID/ADR)
  • Wzór chemiczny:

   - sumaryczny C8H18O

   - półstrukturalny CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH

  • PKWiU: 20.14.22.9
  • CN: 2905 16 85
  • CAS: 104-76-7
Alcol OXO Pitture e Vernici Cavi e Conduttori Materie plastiche (PVC) Sintesi chimica Settore automobilistico Industria medica e cosmetica Gas tecnici Tessili Altro
2-etilesanolo
Produkt: 2-etilesanolo
Pitture e Vernici
Cavi e Conduttori
Materie plastiche (PVC)
Sintesi chimica
Settore automobilistico
Industria medica e cosmetica
Gas tecnici
Tessili
Altro

Specyfikacja

Właściwości fizyczne i chemiczne

Poz. Parametr Wartość Jednostka Metody badań Odpowiednik zagraniczny
1. 2-etyloheksanol nie mniej niż 99.7 [% m/m] Metoda własna ZAK S.A. (GC) GC
2. barwa, stopnie w skali Pt-Co nie więcej niż 5 [APHA] PN-C-04534-01:1981 ISO 6271
3.

gęstość w 20°C1

nie mniej niż 0.832

nie więcej niż 0.834

[g/cm3] PN-C-04504:1992 Metoda areometryczna
4.

kwasy w przeliczeniu na kwas octowy1

nie więcej niż 0.01 [% m/m] Metoda własna ZAK S.A. ASTM D 1613
5.

aldehydy w przeliczeniu na 2-etyloheksanal1

nie więcej niż 0.05 [% m/m] Metoda własna ZAK S.A. BS 4583
6. woda nie więcej niż 0.05 [% m/m] PN-EN ISO 12937:2005 ISO 12937:2000
Parametr: 2-etyloheksanol
Wartość nie mniej niż 99.7
Jednostka [% m/m]
Metody badań Metoda własna ZAK S.A. (GC)
Odpowiednik zagraniczny GC
Parametr: barwa, stopnie w skali Pt-Co
Wartość nie więcej niż 5
Jednostka [APHA]
Metody badań PN-C-04534-01:1981
Odpowiednik zagraniczny ISO 6271
Parametr:

gęstość w 20°C1

Wartość

nie mniej niż 0.832

nie więcej niż 0.834

Jednostka [g/cm3]
Metody badań PN-C-04504:1992
Odpowiednik zagraniczny Metoda areometryczna
Parametr:

kwasy w przeliczeniu na kwas octowy1

Wartość nie więcej niż 0.01
Jednostka [% m/m]
Metody badań Metoda własna ZAK S.A.
Odpowiednik zagraniczny ASTM D 1613
Parametr:

aldehydy w przeliczeniu na 2-etyloheksanal1

Wartość nie więcej niż 0.05
Jednostka [% m/m]
Metody badań Metoda własna ZAK S.A.
Odpowiednik zagraniczny BS 4583
Parametr: woda
Wartość nie więcej niż 0.05
Jednostka [% m/m]
Metody badań PN-EN ISO 12937:2005
Odpowiednik zagraniczny ISO 12937:2000

2-Etyloheksanol jest przeźroczystą, bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu.

Do produkcji

 

 • słabo lotnych estrów stosowanych jako plastyfikatory tworzyw sztucznych,
 • dodatków poprawiających stabilność termiczną i odporność na utlenianie tworzyw sztucznych,
 • związków powierzchniowo-czynnych,
 • środków antypieniących stosowanych w przemyśle tekstylnym i papierniczym,
 • roztworów stosowanych w procesach ekstrakcyjnych,
 • płynów hamulcowych,
 • dodatków do paliw (azotan 2-etyloheksylu),
 • akrylanu 2-etyloheksylu oraz etoksylatów produkowanych na bazie tlenku etylenu,
 • środków pomocniczych dla rolnictwa,
 • związków stosowanych w mieszaninach opóźniających palenie (bromopochodne), kosmetyków oraz farmaceutyków.

 

Stosowany jest również jako

 

 • słabo lotny rozpuszczalnik dla olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych, żywic, wosków i produktów petrochemicznych,
 • składnik słabo lotnych rozpuszczalników stosowanych w przemyśle barwników oraz powłok malarskich i lakierniczych (np. w tuszach drukarskich, pieczątkarskich, lakierach do malowania zanurzeniowego itp.),
 • dodatek uszlachetniający i poprawiający odkształcalność plastyczną oraz połysk tworzyw termoutrwaldzalnych oraz wykładzin kładzionych na gorąco,
 • dodatek dyspergujący i nawilżający w pastach barwiących.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem REACH produkt może być stosowany zgodnie ze scenariuszami narażenia dla zastosowań zidentyfikowanych załączonymi do Karty Charakterystyki.

Produkt jest trwały chemicznie. Przy zachowaniu warunków przechowywania i transportu zgodnie z p. 7 i p. 8 parametry jakościowe wg p. 2 są zachowane przez okres 6-ciu miesięcy licząc od daty załadunku.

2-Etyloheksanol ładuje się do stalowych cystern kolejowych, kontenerów-cystern lub autocystern.

 

Dopuszcza się inny rodzaj opakowań zapewniający zachowanie wymagań jakościowych produktu oraz bezpieczeństwo w transporcie, magazynowaniu i użytkowaniu. W takim przypadku odbiorca powinien:

 • Przedstawić ważny atest dopuszczający opakowanie do przechowywania i transportu produktu lub własne pisemne oświadczenie na ten temat,
 • Oznakować opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2-Etyloheksanolu nie wolno transportować z silnymi utleniaczami oraz kwasami.

Wymagania dla budowli magazynowych

 

 • Wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca opary z miejsc ich emisji, oraz wentylacja ogólna pomieszczeń.
 • Zabezpieczenia przeciwko elektryczności statycznej – wyładowanie może spowodować zapłon par organicznych.
 • System zraszaczowy pozwalający w razie pożaru na chłodzenie zbiorników / pojemników rozproszonymi strumieniami wody.
 • Nieprzepuszczalna posadzka, pozwalająca na zabranie wycieków i uniemożliwiająca przedostanie się ich do kanalizacji.
 • Instalacja elektryczna, oświetleniowa oraz wentylacyjna w wykonaniu EX.
 • Pomieszczenie powinno być chłodne i suche.

 

Warunki magazynowania

 

 • Przechowywać z dala od źródeł zapłonu – nie palić tytoniu.
 • Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym (0 do 49°C; 32 do 120°F), dobrze wentylowanym miejscu.
 • Przechowywać i otwierać pojemnik z ostrożnością.
 • Pojemniki i zbiorniki muszą być właściwie oznakowane.
 • Zbiorniki i pojemniki muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie 2-etyloheksanolu.

Wymagania ogólne

 

 • 2-Etyloheksanol transportowany jest w cysternach, autocysternach, kontenerach-cysternach oraz flexi-tankach.
 • Cysterny, kontenery-cysterny i autocysterny przed załadunkiem muszą zostać sprawdzone pod względem czystości przez pracownika dopuszczającego środek transportu do załadunku posiadać, certyfikat mycia oraz aktualną dokumentację.
 • Opakowania jednostkowe odbiorcy muszą spełniać wymagania jak w pkt. „Pakowanie”.
 • Opakowania jednostkowe z produktem przewozić krytymi środkami transportowymi.
 • 2-Etyloheksanolu nie wolno transportować z silnymi utleniaczami oraz kwasami.
 • 2-Etyloheksanol nie zalicza się do towarów niebezpiecznych w myśl przepisów RID oraz ADR.

Produkt posiada certyfikat koszerności.

Do pobrania:

Skontaktuj się z nami