Aldeidi

Aldeide n-butirrica

Aldehyd n-masłowy jest podstawowym półproduktem w produkcji naszych alkoholi OXO (2-EH i N-butanolu).

To jego jakość jest dla nich podstawowym wyznacznikiem.

Poza wewnętrznym przetwórstwem oferujemy ten produkt naszym klientom używającym go do produkcji rozpuszczalników, estrów, kwasów organicznych, żywic itd.

Aldehyd N-masłowy jest zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Może być stosowany wyłącznie do syntezy chemicznej.

Aldehyd n-masłowy
  • Nazwa handlowa: Aldehyd n-masłowy
  • Nazwa chemiczna: n-butanal
  • Prawidłowa nazwa przewozowa: ALDEHYD MASŁOWY
  • Wzór chemiczny:

   - sumaryczny C4H8O

   - półstrukturalny CH3CH2CH2COH

  • PKWiU: 20.14.61.0
  • CN: 2912 19 00
  • CAS: 123-72-8
Aldeidi Pitture e Vernici Cavi e Conduttori Materie plastiche (PVC) Sintesi chimica Settore automobilistico Industria medica e cosmetica Gas tecnici Tessili Altro
Aldeide n-butirrica
Produkt: Aldeide n-butirrica
Pitture e Vernici
Cavi e Conduttori
Materie plastiche (PVC)
Sintesi chimica
Settore automobilistico
Industria medica e cosmetica
Gas tecnici
Tessili
Altro

Specyfikacja

Właściwości fizyczne i chemiczne

Poz. Parametr Wartość Jednostka Metody badań Odpowiednik zagraniczny
1. barwa nie więcej niż 15 [Pt-Co] PN-C-04534-01:1981 ISO 6271
2. liczba kwasowa nie więcej niż 1 [mg KOH/g] Metoda własna ZAK S.A. Brak odpowiednika
3. aldehyd izomasłowy nie więcej niż 0.1 [% /m/m/] Metoda własna ZAK S.A. (GC) GC
4. woda nie więcej niż 0.2 [% /m/m/] PN-ISO 760:2001 ISO 760
5. aldehyd n-masłowy nie mniej niż 99.5 [% /m/m/] Metoda własna ZAK S.A. (GC) GC
Parametr: barwa
Wartość nie więcej niż 15
Jednostka [Pt-Co]
Metody badań PN-C-04534-01:1981
Odpowiednik zagraniczny ISO 6271
Parametr: liczba kwasowa
Wartość nie więcej niż 1
Jednostka [mg KOH/g]
Metody badań Metoda własna ZAK S.A.
Odpowiednik zagraniczny Brak odpowiednika
Parametr: aldehyd izomasłowy
Wartość nie więcej niż 0.1
Jednostka [% /m/m/]
Metody badań Metoda własna ZAK S.A. (GC)
Odpowiednik zagraniczny GC
Parametr: woda
Wartość nie więcej niż 0.2
Jednostka [% /m/m/]
Metody badań PN-ISO 760:2001
Odpowiednik zagraniczny ISO 760
Parametr: aldehyd n-masłowy
Wartość nie mniej niż 99.5
Jednostka [% /m/m/]
Metody badań Metoda własna ZAK S.A. (GC)
Odpowiednik zagraniczny GC

Aldehyd n-masłowy jest bezbarwną, przezroczystą cieczą o charakterystycznym, ostrym, drażniącym, przenikliwym zapachu.

Aldehyd n-masłowy jest stosowany jako surowiec do produkcji alkoholi (mono i wielowodorotlenowych), kwasów, amin oraz estrów. Wykorzystywany jest w procesach produkcji plastyfikatorów, farmaceutyków, środków ochrony roślin, żywic syntetycznych, środków zapachowych, rozpuszczalników oraz różnego typu dodatków stosowanych w wielu gałęziach przemysłu (wypełniacze, zwilżacze, środki przeciwpieniące, dodatki uszlachetniające).

Substancja została zarejestrowana jako półprodukt wyodrębniany transportowany i zgodnie z rozporządzeniem REACH może być stosowana jako substancja, która jest zużywana lub stosowana wyłącznie do przetwarzania chemicznego w celu przekształcenia jej w inną substancję.

Przy zachowaniu warunków przechowywania i transportu zgodnie z p. 7 i p. 8 parametry jakościowe określone w p. 2 są zachowane przez okres trzech miesięcy licząc od daty załadunku.

Wymagania ogólne

 

Aldehyd n-masłowy transportowany jest w kwasoodpornych cysternach kolejowych lub samochodowych oraz kontenerach dopuszczonych do przewozu tego typu ładunków.

 

Dopuszcza się inny rodzaj opakowań zapewniający zachowanie wymagań jakościowych produktu oraz bezpieczeństwo w transporcie, magazynowaniu i użytkowaniu. W takim przypadku odbiorca powinien:

 • Przedstawić aktualny atest dopuszczający opakowanie do przechowywania i transportu produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami RID/ADR,
 • Oznakować opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania dla budowli magazynowych

 

 • Spełniające Dyrektywę 94/9/EC odnoście wyposażenia i systemów ochronnych do użycia w atmosferze potencjalnie wybuchowej,
 • Spełniające Dyrektywę 1999/92/EC odnośnie wymagań minimalnych dla zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w strefie potencjalnie zagrożonej wybuchem,
 • Wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca pary z miejsc ich emisji, oraz wentylacja ogólna pomieszczeń,
 • Nieprzepuszczalna posadzka, pozwalająca na zabranie wycieków i uniemożliwiająca przedostanie się ich do kanalizacji.

 

Warunki magazynowania

 

 • Przechowywać w szczelnych zbiornikach pod poduszka azotową.
 • Używać jedynie narzędzi w wykonaniu nieiskrzącym oraz wyposażenia w wykonaniu EX.
 • Nie palić ani nie używać otwartego ognia.
 • Usunąć wszystkie źródła zapłonu.
 • Przechowywać w atmosferze obojętnej, np. pod poduszką azotową.
 • Stosować jedynie w warunkach ściśle kontrolowanych zgodnie z rozporządzeniem (EC) No. 1907/2006, Art. 18 (4).

Wymagania ogólne

 

 • Aldehyd n-masłowy transportowany jest w kwasoodpornych cysternach kolejowych lub samochodowych oraz kontenerach dopuszczonych do przewozu aldehydu n-masłowego. Cysterny oraz kontenery powinny posiadać izolację. Nad lustrem cieczy należy stale utrzymywać poduszkę azotową (atmosfera beztlenowa).
 • Przed załadunkiem cysterny sprawdzane są co do czystości pod względem formalnym (certyfikaty mycia itp.) oraz rzeczywistym – inspekcja wewnętrzna cystern.
 • Opakowania jednostkowe odbiorcy muszą spełniać wymagania jak w pkt. 5.
 • Aldehyd n-masłowy zaliczany jest do towarów niebezpiecznych w myśl przepisów transportowych.

Produkt posiada certyfikat koszerności.

Do pobrania

Skontaktuj się z nami