Alcol OXO

Isobutanolo

Izobutanol jest produktem przetwórstwa aldehydu izomasłowego.

Głównym przeznaczeniem naszego alkoholu są rozpuszczalniki lub mieszanki rozpuszczalnikowe stosowane w farbach i lakierach, żywicach znanych marek.

Izobutanol został zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Izobutanol
  • Nazwa handlowa: Izobutanol
  • Nazwa chemiczna: 2-Metylopropan-1-ol, Izobutanol
  • Prawidłowa nazwa przewozowa: IZOBUTANOL (ALKOHOL IZOBUTYLOWY)
  • Wzór chemiczny:

   - sumaryczny C4H10O

   - półstrukturalny CH3CH(CH3)CH2OH

  • PKWiU: 20.14.22.9
  • CN: 2905 14 90
  • CAS: 78-83-1
Alcol OXO Pitture e Vernici Cavi e Conduttori Materie plastiche (PVC) Sintesi chimica Settore automobilistico Industria medica e cosmetica Gas tecnici Tessili Altro
Isobutanolo
Produkt: Isobutanolo
Pitture e Vernici
Cavi e Conduttori
Materie plastiche (PVC)
Sintesi chimica
Settore automobilistico
Industria medica e cosmetica
Gas tecnici
Tessili
Altro

Specyfikacja

Właściwości fizyczne i chemiczne

Poz. Parametr Wartość Jednostka Metody badań Odpowiednik zagraniczny
1. izobutanol nie mniej niż 99.8 [% m/m] Metoda własna ZAK S.A. (GC) GC
2. barwa, stopnie w skali Pt-Co nie więcej niż 5 [APHA] PN-C-04534-01:1981 ISO 6271
3.

gęstość w 20°C1

nie mniej niż 0.802

nie więcej niż 0.804

[g/cm3] PN-C-04504:1992 Metoda areometryczna
4.

kwasy w przeliczeniu na kwas octowy1,

nie więcej niż 0.003 [% m/m] Metoda własna ZAK S.A. ASTM D 1613
5.

aldehydy w przeliczeniu na aldehyd masłowy1

nie więcej niż 0.05 [% m/m] Metoda własna ZAK S.A. BS 4583
6. woda nie więcej niż 0.10 [% m/m] PN-EN ISO 12937:2005 ISO 12937:2000
Parametr: izobutanol
Wartość nie mniej niż 99.8
Jednostka [% m/m]
Metody badań Metoda własna ZAK S.A. (GC)
Odpowiednik zagraniczny GC
Parametr: barwa, stopnie w skali Pt-Co
Wartość nie więcej niż 5
Jednostka [APHA]
Metody badań PN-C-04534-01:1981
Odpowiednik zagraniczny ISO 6271
Parametr:

gęstość w 20°C1

Wartość

nie mniej niż 0.802

nie więcej niż 0.804

Jednostka [g/cm3]
Metody badań PN-C-04504:1992
Odpowiednik zagraniczny Metoda areometryczna
Parametr:

kwasy w przeliczeniu na kwas octowy1,

Wartość nie więcej niż 0.003
Jednostka [% m/m]
Metody badań Metoda własna ZAK S.A.
Odpowiednik zagraniczny ASTM D 1613
Parametr:

aldehydy w przeliczeniu na aldehyd masłowy1

Wartość nie więcej niż 0.05
Jednostka [% m/m]
Metody badań Metoda własna ZAK S.A.
Odpowiednik zagraniczny BS 4583
Parametr: woda
Wartość nie więcej niż 0.10
Jednostka [% m/m]
Metody badań PN-EN ISO 12937:2005
Odpowiednik zagraniczny ISO 12937:2000

Izobutanol jest bezbarwną, przezroczystą cieczą o charakterystycznym zapachu.

Do produkcji

 

 • estrów (stosowanych jako rozpuszczalniki i środki zapachowe),
 • farb i lakierów (rozpuszczalnik, czynnik zapobiegający tworzeniu się zmętnień, poprawiający płynność i zmniejszający lepkość farb wodorozcieńczalnych),
 • dodatków do tworzyw sztucznych (plastyfikatory),
 • żywic melaminowo i mocznikowo-formaldehydowych (jako rozpuszczalnik lub czynnik butylujący),
 • środków pomocniczych dla rolnictwa (butyloaminy),
 • dodatków flotacyjnych,
 • eterów glikoli etylenowego i propylenowego.

 

Stosowany jest również jako

 

 • rozpuszczalnik (przemysł tekstylny oraz farb i lakierów),
 • czynnik ekstrahujący w produkcji leków,
 • składnik mieszanin antyoblodzeniowych oraz dodatków antykorozyjnych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem REACH produkt może być stosowany zgodnie ze scenariuszami narażenia dla zastosowań zidentyfikowanych załączonymi do Karty Charakterystyki.

Produkt jest trwały chemicznie. Przy zachowaniu warunków przechowywania i transportu zgodnie z p. 7 i p. 8 parametry jakościowe wg p. 2 są zachowane przez okres 6-ciu miesięcy licząc od daty załadunku.

Wymagania ogólne

 

Izobutanol ładuje się do stalowych cystern kolejowych, kontenerów-cystern lub autocystern.

Dopuszcza się inny rodzaj opakowań zapewniający zachowanie wymagań jakościowych produktu oraz bezpieczeństwo w transporcie, magazynowaniu i użytkowaniu. W takim przypadku odbiorca powinien:

 • Przedstawić aktualny atest dopuszczający opakowanie do przechowywania i transportu produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami RID/ADR,
 • Oznakować opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Izobutanolu nie wolno transportować z silnymi utleniaczami oraz kwasami.

Wymagania dla budowli magazynowych

 

 • Wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca opary z miejsc ich emisji, oraz wentylacja ogólna pomieszczeń.
 • Zabezpieczenia przeciwko elektryczności statycznej – wyładowanie może spowodować zapłon par organicznych.
 • System zraszaczowy pozwalający w razie pożaru na chłodzenie zbiorników / pojemników rozproszonymi strumieniami wody.
 • Nieprzepuszczalna posadzka, pozwalająca na zabranie wycieków i uniemożliwiająca przedostanie się ich do kanalizacji.
 • Instalacja elektryczna, oświetleniowa oraz wentylacyjna w wykonaniu EX.
 • Pomieszczenie powinno być chłodne i suche.

 

Warunki magazynowania

 

 • Przechowywać z dala od źródeł zapłonu – nie palić tytoniu.
 • Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
 • Przechowywać i otwierać pojemnik z ostrożnością.
 • Pojemniki i zbiorniki muszą być właściwie oznakowane.
 • Zbiorniki i pojemniki muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie izobutanolu.
 • W pomieszczeniu powinien się znajdować podręczny sprzęt gaśniczy.

Wymagania ogólne

 

 • Izobutanol transportowany jest w cysternach, kontenerach-cysternach i autocysternach.
 • Cysterny, kontenery-cysterny i autocysterny przed załadunkiem muszą zostać sprawdzone pod względem czystości przez pracownika dopuszczającego środek transportu do załadunku posiadać, certyfikat mycia oraz aktualną dokumentację.
 • Opakowania jednostkowe odbiorcy muszą spełniać wymagania jak w pkt. 5.
 • Opakowania jednostkowe z produktem przewozić krytymi środkami transportowymi spełniającymi wymogi RID/ADR.
 • Izobutanol zalicza się do towarów niebezpiecznych w myśl przepisów RID/ADR.

Produkt posiada certyfikat koszerności.

Do pobrania:

Skontaktuj się z nami