Alcol OXO

Ottanolo F

Oktanol F jest pozostałością podestylacyjną z produkcji naszego 2-EH i znajduje zastosowanie np. w: włókiennictwie, górnictwie (środek flotacyjny) i przemyśle paliwowym (dodatki do paliw).

Oktanol F został zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

  • Nazwa handlowa: Oktanol F
  • Nazwa chemiczna: Pozostałość podestylacyjna, produkty uboczne z produkcji 2-etyloheksan-
  • Prawidłowa nazwa przewozowa: nie dotyczy (nie jest substancją niebezpieczną wg przepisów RID/ADR)
  • Wzór chemiczny: nie dotyczy
  • PKWiU: 20.59.59.9
  • CN: 3824 90 97
  • CAS: 68609-68-7
Alcol OXO Pitture e Vernici Cavi e Conduttori Materie plastiche (PVC) Sintesi chimica Settore automobilistico Industria medica e cosmetica Gas tecnici Tessili Altro
Ottanolo F
Produkt: Ottanolo F
Pitture e Vernici
Cavi e Conduttori
Materie plastiche (PVC)
Sintesi chimica
Settore automobilistico
Industria medica e cosmetica
Gas tecnici
Tessili
Altro

Specyfikacja

Właściwości fizyczne i chemiczne

Poz. Parametr Wartość Jednostka Metody badań Odpowiednik zagraniczny
1. 2-etyloheksanol nie więcej niż 30 [% m/m] Metoda własna ZAK S.A. (GC) GC
2.

związki wysokocząsteczkowe (>C­8)

nie mniej niż 70 [% m/m] Metoda własna ZAK S.A. (GC) GC
Parametr: 2-etyloheksanol
Wartość nie więcej niż 30
Jednostka [% m/m]
Metody badań Metoda własna ZAK S.A. (GC)
Odpowiednik zagraniczny GC
Parametr:

związki wysokocząsteczkowe (>C­8)

Wartość nie mniej niż 70
Jednostka [% m/m]
Metody badań Metoda własna ZAK S.A. (GC)
Odpowiednik zagraniczny GC

Oktanol F jest cieczą o różnych odcieniach barwy od żółtej poprzez żółtobrązową do zielonkawej o charakterystycznym zapachu.

Oktanol F posiada następujące zastosowania zidentyfikowane:

 • Czynnik flotacyjny,
 • Proces wytwarzania (przemysłowe).

Produkt jest trwały chemicznie. Przy zachowaniu warunków przechowywania i transportu zgodnie z p. 7 i p. 8 parametry jakościowe wg p. 2 są zachowane przez okres 6-ciu miesięcy licząc od daty załadunku.

Wymagania ogólne

 

Oktanol F ładuje się do stalowych cystern kolejowych, kontenerów-cystern lub autocystern.

Dopuszcza się inny rodzaj opakowań zapewniający zachowanie wymagań jakościowych produktu oraz bezpieczeństwo w transporcie, magazynowaniu i użytkowaniu. W takim przypadku odbiorca powinien:

 • Przedstawić ważny atest dopuszczający opakowanie do przechowywania i transportu produktu lub własne pisemne oświadczenie na ten temat,
 • Oznakować opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania dla budowli magazynowych

 

 • Wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca opary z miejsc ich emisji, oraz wentylacja ogólna pomieszczeń.
 • Zabezpieczenia przeciwko elektryczności statycznej – wyładowanie może spowodować zapłon par organicznych.
 • System zraszaczowy pozwalający w razie pożaru na chłodzenie zbiorników / pojemników rozproszonymi strumieniami wody.
 • Nieprzepuszczalna posadzka, pozwalająca na zabranie wycieków i uniemożliwiająca przedostanie się ich do kanalizacji.
 • Instalacja elektryczna, oświetleniowa oraz wentylacyjna w wykonaniu EX.
 • Pomieszczenie powinno być chłodne i suche.

 

Warunki magazynowania

 

 • Przechowywać z dala od źródeł zapłonu – nie palić tytoniu.
 • Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
 • Przechowywać i otwierać pojemnik z ostrożnością.
 • Pojemniki i zbiorniki muszą być właściwie oznakowane.
 • Zbiorniki i pojemniki muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie Oktanolu F.

Wymagania ogólne

 

 • Oktanol F transportowany jest cysternach, autocysternach, kontenerach-cysternach i opakowaniach jednostkowych odbiorcy.
 • Cysterny, autocysterny, kontenery-cysterny oraz opakowania muszą być szczelne, czyste (posiadać aktualny certyfikat mycia) oraz posiadać ważną dokumentację.
 • Opakowania jednostkowe odbiorcy muszą spełniać wymagania jak w pkt. 5.
 • Opakowania jednostkowe z produktem przewozić krytymi środkami transportowymi
 • Oktanolu F nie wolno transportować z silnymi utleniaczami oraz kwasami.
 • Produkt nie zalicza się do towarów niebezpiecznych w myśl przepisów RID/ADR.

Produkt posiada certyfikat koszerności.

Do pobrania

Skontaktuj się z nami