Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Serwisu Oxoplast.com

Zachowanie poufności Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne. Chcielibyśmy poinformować Państwa o tym w jaki sposób chronimy Państwa prywatność w związku z korzystaniem z serwisu oxoplast.com. Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka”) kompleksowo opisuje sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa związane z tym przetwarzaniem. Niniejsza Polityka prywatności skierowana jest do osób fizycznych, które:

– odwiedzają serwis oxoplast.com;

– subskrybują newsletter serwisu oxoplast.com;

– przekazują swoje dane osobowe na stronie internetowej oxoplast.com w celu kontaktu z administratorem danych osobowych, zgłoszenia mu zapytania, reklamacji etc.

(dalej „Państwo”).

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn – Koźle, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008993, o kapitale zakładowym 285.064.300 PLN i kapitale wpłaconym 285.064.300 PLN, posiadającą NIP 749-00-05-094, REGON 530544497,  (dalej „my” lub „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych; kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą adresu poczty elektronicznej iod.zak@grupaazoty.com;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  • na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego przy użyciu newslettera wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – Przy użyciu formularzy kontaktowych mogą Państwo zwrócić się do nas z zapytaniem lub reklamacją dotyczącą umowy zawartej pomiędzy Państwem a nami, lub umowy, do której zawarcia Państwo dążą. W takim przypadku, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem lub zawarciem takiej umowy.
  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – Przetwarzanie może być uznane za niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, jeżeli nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.
  • Uzasadnionymi interesami Administratora są:
   • dochodzenie roszczeń wynikających z prowadzonej działalności lub obrona przed roszczeniami;
   • prowadzenie działań statystycznych dla celów marketingowych;
   • dbanie o bezpieczeństwo naszych systemów IT;
   • przeprowadzanie analiz dotyczących sposobów korzystania ze strony internetowej lub z poszczególnych jej części, a także możliwości wprowadzania poprawek lub ulepszeń strony;
   • obsługa zapytań lub reklamacji za pomocą formularzy kontaktowych;
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
  • a. dane identyfikacyjne podane przez Państwa w formularzu newslettera, tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail.
  • b. dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy oraz adres e-mail, a także wszelkie dane podane za pomocą formularza kontaktowego;
  • c. dane osobowe, które przekazali nam Państwo dobrowolnie wchodząc na naszą stronę internetową, takie jak adresy protokołu internetowego osób odwiedzających nasz serwis, a także zbierane automatycznie tzw. dane zbiorowe. W celu dowiedzenia się więcej na temat zbierania przez nas danych zbiorowych prosimy o zapoznanie się z naszą informacją dotyczącą cookies dostępną na stronie internetowej https://oxoplast.com/polityka-cookies/
 5. Administrator zbiera Państwa dane osobowe wymienione w pkt 4 powyżej bezpośrednio od Państwa.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi dostawy lub hostingu systemów lub narzędzi informatycznych używanych przez Administratora.
 7. Przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji wskazanych poniżej celów przez określony poniżej czas. Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora dla celów ustalania lub dochodzenia przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.
  Nazwa celu przetwarzania Opis celu przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania
  Marketing bezpośredni produktów i usług Administratora Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Administratora w postaci wysyłania newsletterów Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Do momentu wycofania zgody
  Obsługa reklamacji i zapytań Obsługa zapytań lub reklamacji, w tym dotyczących zawierania lub wykonywania umowy Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub wykonywanie lub zawieranie umowy przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Okres niezbędny dla obsługi zapytania lub reklamacji
  Sporządzanie statystyk na cele marketingowe Umożliwienie Administratorowi sporządzanie statystyk na podstawie zebranych danych Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Okres, przez jaki Administrator wykorzystuje dane osobowe zawarte w plikach cookies
  • Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora dla celów ustalania lub dochodzenia przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.
 8. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • żądania przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres: ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, wysyłając e-mail na adres inspektora ochrony danych Administratora: iod.zak@grupaazoty.com lub wysyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.oxoplast.com/kontakt/.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (w Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Administratora jest dobrowolne, ich niepodanie może jednak (w zależności od tego, w jakim celu są one zbierane) prowadzić do:
  • braku możliwości wysyłania Państwu newslettera;
  • braku możliwości kontaktu za pomocą formularza kontaktowego;
  • braku możliwości korzystania z serwisu oxoplast.com.
 11. Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 04.02.2019 r. i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą Państwa dotyczyć, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Administratora w kontaktach z Państwem.