REACH

Czym jest REACH?

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE – to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne. Obowiązuje ono w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Jednym z podstawowych obowiązków producentów oraz importerów substancji jest ich rejestracja w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). W tym celu, w zależności od tonażu oraz typu zastosowań u dalszych użytkowników, wymagane jest zgromadzenie informacji na temat właściwości substancji.

Grupa Azoty ZAK S.A. i REACH

Grupa Azoty ZAK S.A. spełnia wszystkie wymagania wynikające z rozporządzenia REACH.

  • wszystkie substancje wprowadzane do obrotu przez Grupę Azoty ZAK S.A. są zarejestrowane,
  • zostały przeprowadzone oceny bezpieczeństwa chemicznego dla każdej substancji oraz przygotowane scenariusze narażenia dla dalszych użytkowników.