Przemysł chemiczny ukrywa dane i używa starych metod naukowych

MIT: Przemysł chemiczny ukrywa dane i używa starych metod naukowych

 

Przemysł chemiczny ukrywa dane i używa starych metod naukowychRozporządzenie (WE) nr 1907/2006 REACH (w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) zobowiązuje producentów chemicznych i importerów do rejestracji i przekazywania informacji na temat wprowadzanych do obrotu substancji. Karta charakterystyki substancji/mieszaniny niebezpiecznej stanowi skuteczne narzędzie komunikacji w łańcuchu dostaw na temat ryzyka stwarzanego przez daną substancję/mieszaninę. Dodatkowo Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach udostępnia bezpłatnie na swoim portalu dossier rejestracyjne substancji, gdzie zainteresowane strony znajdą wszelkie informacje dotyczące właściwości fizyczno-chemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych wraz z odniesieniem do źródła danych.

 

Przemysł ftalanowy wspiera badania dotyczące wpływu produktów na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Na przestrzeni ostatnich 25 lat przemysł zainwestował miliardy euro w rozwój ftalanów, które obecnie stanowią większość europejskiego rynku plastyfikatorów.