Aktualności

Konsultacje społeczne dot. zastosowania ftalanów

04.07.2016
ECHA-Current-Logo

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) we współpracy z Duńską Agencją Ochrony Środowiska (EPA) zaproponowała ograniczenia wprowadzania do obrotu następujących wyrobów zawierających cztery ftalany: ftalan diizobutylu (DIBP), ftalan dibutylu (DBP), ftalan benzylbutylu (BBP) i ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP), w stężeniu powyżej 0,1% w/w osobno lub razem:

  • wyroby stosowane w pomieszczeniach lub na zewnątrz oraz materiały zawierające ftalany, które mogą być brane do ust lub mieć przedłużony kontakt z ludzką skórą lub jakiegokolwiek kontakt z błonami śluzowymi, oraz
  • każdy wyrób zawierający ftalan, który jest stosowany (w tym przechowywany) w pomieszczeniu, w normalnych i racjonalnie przewidywalnych warunkach, gdzie są obecni ludzie i są potencjalnie narażeni poprzez drogi oddechowe. Powyższe nie ma zastosowania do wyrobów, które są używane tylko przez pracowników w zakładach przemysłowych lub rolniczych.

 

Odstępstwa od zaproponowanych ograniczeń dot.:

 

  • wyrobów wprowadzonych na rynek UE przed wdrożeniem tego ograniczenia (przewiduje się trzy lata po wejściu w życie, tj. najprawdopodobniej w 2020);
  • wyrobów objętych obowiązującymi przepisami dot. materiałów do kontaktu z żywnością, opakowaniach bezpośrednich produktów leczniczych, wyrobów medycznych;
  • zabawek i wyrobów do pielęgnacji dzieci zawierające DEHP, DBP i BBP, ponieważ są one już objęte ograniczeniami pkt. 51 załącznika XVII do rozporządzenia REACH, ale nie wyrobów zawierających DIBP;
  • urządzeń pomiarowych do użytku laboratoryjnego.

 

Pierwszy termin zgłaszania uwag do projektu ograniczenia upływa 01/09/2016. Ostateczny termin zgłaszania uwag – 15/12/2016,